I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z bloga pod nazwą Kiawiarnia.pl, który jest wyłączną własnością Kia Polska Sp. z o.o.
 2. Administratorem danych osobowych jest Kia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 366
 3. Administratorem bloga jest Bloger oraz Kia Polska Sp. z o.o.
 4. Każdy Komentujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Bloger- Autor bloga o pseudonimie S.Tinger
 3. Blog– strona internetowa www.kiawiarnia.pl administrowana przez Blogera  oraz Kia Polska Sp. z o.o. zawierająca m.in. wprowadzone przez niego artykuły i materiały.
 4. Komentujący – osoba biorąca czynny udział w wymianie informacji, opinii, materiałów poprzez umieszczanie komentarzy pod artykułami.
 5. Materiały – wszelkie materiały : teksty, opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, zdjęcia, grafiki, materiały video oraz inne treści publikowane na Blogu

III. ZASADY KOMENTROWANIA I UCZESTNICTWA W BLOGU

 1. Autor bloga zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, bez podania przyczyny oraz  prawo do usuwania treści i materiałów, o których mowa w pkt 2, 3, 5 Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Kiawiarnia.pl  w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.
 2. W szczególności nie będą publikowane komentarze, które:
  – zawierają wulgaryzmy,
  – obrażają autora bloga, komentujących lub inne osoby,
  – obrażają jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową,
  – pozbawione są jakiejkolwiek logicznej treści,
  – zawierają odnośniki do stron niezwiązanych z tematem
  – ingerujące w życie prywatne osób, zwłaszcza niepublicznych
 3. Niedopuszczalne jest również umieszczanie:
  – przekazów reklamowych
  – wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Komentujący nie jest uprawniony.
 4. Komentarze mogą być anonimowe, lecz powinny być podpisane: imieniem, inicjałami, pseudonimem (nickiem). Chodzi o ułatwienie innym komentatorom odnoszenie się do opublikowanych już komentarzy. Jeżeli pod danym postem wypowiada się więcej anonimowych i zarazem w żaden sposób nie podpisanych osób, dyskusja staje się wówczas dość trudna. Wymóg podpisywania się nie łamie przywileju anonimowości.
 5. Komentujący  publikuje na stronach komentarze, opinie oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
 6. Niedopuszczalne jest podejmowanie w komentarzach działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
 7. Autor bloga prosi o przestrzeganie następujących reguł:
  – komentarz w miarę możliwości powinien być rzeczowy, pozbawiony argumentów ad personam
  – staramy się nie przekraczać granicy między ironią, tonem prześmiewczym a świadomym prowokowaniem do kłótni i słownych potyczek
  – staramy się pisać w miarę poprawną polszczyzną
  – w szczególności staramy się unikać błędów ortograficznych, także tzw. literówek
  – nie wprowadzamy wątków zupełnie nie związanych z tematyką artykułu
  – nie zamieszczamy kilku komentarzy naraz
  – komentarze powinny być w miarę możliwości zwięzłe, niezbyt długie, niezniechęcające swymi rozmiarami do ich lektury
 8. Za treść komentarzy administrator nie ponosi odpowiedzialności
 9. Komentujący zamieszczający komentarz, ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie zamieszczane za pomocą swojego loginu treści oraz materiały  i jednocześnie akceptuje przejęcie na siebie wszelkich roszczeń sądowych od Administratora Bloga  i skutków roszczeń, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek roszczeń osób fizycznych lub podmiotów prawnych, wynikłych z zamieszczenia przez Komentującego komentarza i  innej treści na Blogu.
 10. Komentujący wyrażają zgodę na umieszczenie komentarzy i innych jego treści na wszystkich stronach serwisów prowadzonych przez Kia Polska Sp. z o.o. w wybranej przez nią formie.
 11. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Kiawiarnia.pl, komentarzy pod artykułami, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: s.tinger@kiawiarnia.pl lub listownie na adres: Kia Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa.
 12. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

IV.  POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Każdy może przeglądać Blog bez konieczności informowania o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie zamieszczania komentarza, uniemożliwia dodanie go pod artykułem
 2. Administratorem Danych Osobowych Komentujących, przekazanych dobrowolnie w ramach udziału w dyskusji i zamieszczaniu komentarzy jest Kia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie przy ul. Puławskiej 366.
 3. Administrator  dokonuje przetwarzania danych osobowych Komentującego , w zakresie niezbędnym do zapewnienia mu możliwości umieszczania komentarzy na blogu.
 4. Administrator  szanuje prawo Komentujących do prywatności, dlatego nie udostępnia osobom trzecim jakichkolwiek danych przekazywanych poprzez Blog . Wyjątek stanowi sytuacja, gdy obowiązek ujawnienia tych danych będzie spoczywał na Administratorze  z mocy obowiązującego prawa .
 5. Serwer, na którym umieszczony jest Serwis umieszcza na komputerze małe pliki tekstowe cookies. Blog wykorzystuje pliki cookies do optymalnego dopasowania serwisu do potrzeb Użytkowników.
 6. Komentujący może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję zapisywania plików cookies. Efektem takich zmian ustawień jednak będzie jednak utrata możliwości zamieszczenia komentarza na blogu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator oraz autor  bloga zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich upublicznienia.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 25.09.2017.